Dokumentacja API dla programistów v3

Pierwsze kroki

Klucz API jest wymagany, aby żądania mogły być przetwarzane przez system. Gdy użytkownik si zarejestruje, klucz API jest automatycznie generowany dla tego użytkownika. Klucz API musi być wysyłany z każdym żądaniem (zobacz pełny przykład poniej). Jeśli klucz API nie zostanie wysłany lub straci ważność, pojawi się błąd. Prosimy o zachowanie klucza API w tajemnicy, aby zapobiec nadużyciom.

Uwierzytelnianie

Aby uwierzytelni się z systemem API, musisz wysłać swój klucz API jako token autoryzacji z każdym żądaniem. Możesz zobaczyć przykładowy kod poniżej.

curl --location --request POST 'https://wklej.to/api/url/add' \ 
--header 'Authorization: Bearer YOURAPIKEY
--header 'Content-Type: application/json' \ 
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => "https://wklej.to/api/url/add",
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => "",
  CURLOPT_MAXREDIRS => 2,
  CURLOPT_TIMEOUT => 10,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "POST",
  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
  "Authorization: Bearer YOURAPIKEY",
  "Content-Type: application/json",
  ),
));

$response = curl_exec($curl);
Limit Zapyta

Our API has a rate limiter to safeguard against spike in requests to maximize its stability. Our rate limiter is currently caped at 30 requests per 1 minute.

Kilka nagłówkw zostanie wysłane wraz z odpowiedzią, które mogą być zbadane w celu określenia różnych informacji na temat żądania.

X-RateLimit-Limit: 30
X-RateLimit-Remaining: 29
X-RateLimit-Reset: TIMESTAMP
Obsługa odpowiedzi

Wszystkie odpowiedzi API są domyślnie zwracane w formacie JSON. Aby przekonwertować to na użyteczne dane, należy użyć odpowiedniej funkcji zgodnie z językiem. W PHP funkcja json_decode() może być użyta do konwersji danych na obiekt (domyślnie) lub tablicę (ustaw drugi parametr na true). Bardzo wane jest sprawdzenie klucza błdu, ponieważ dostarcza on informacji o tym, czy wystąpił błąd, czy nie. Możesz również sprawdzić kod nagłówka.

{
  "error": 1,
  "message": "An error ocurred"
}

Konto

Załóż Konto
GET https://wklej.to/api/account

Aby uzyskać informacje o koncie, możesz wysła żdanie do tego punktu końcowego, a on zwróci dane o koncie.

curl --location --request GET 'https://wklej.to/api/account' \
--header 'Authorization: Bearer YOURAPIKEY' \
--header 'Content-Type: application/json' \
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => "https://wklej.to/api/account",
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => "",
  CURLOPT_MAXREDIRS => 2,
  CURLOPT_TIMEOUT => 10,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
    "Authorization: Bearer YOURAPIKEY",
    "Content-Type: application/json",
  ),
  
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;
Odpowiedź serwera
{
  "error": 0,
  "data": {
    "id": 1,
    "email": "[email protected]",
    "username": "sampleuser",
    "avatar": "https:\/\/domain.com\/content\/avatar.png",
    "status": "pro",
    "expires": "2022-11-15 15:00:00",
    "registered": "2020-11-10 18:01:43"
  }
}
Aktualizacja konta
PUT https://wklej.to/api/account/update

Aby zaktualizować informacje na koncie, możesz wysłać żądanie do tego punktu końcowego, a on zaktualizuje dane na koncie.

curl --location --request PUT 'https://wklej.to/api/account/update' \
--header 'Authorization: Bearer YOURAPIKEY' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "email": "[email protected]",
  "password": "newpassword"
}'
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => "https://wklej.to/api/account/update",
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => "",
  CURLOPT_MAXREDIRS => 2,
  CURLOPT_TIMEOUT => 10,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "PUT",
  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
    "Authorization: Bearer YOURAPIKEY",
    "Content-Type: application/json",
  ),
  CURLOPT_POSTFIELDS => '{
  "email": "[email protected]",
  "password": "newpassword"
}',
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;
Odpowiedź serwera
{
  "error": 0,
  "message": "Account has been successfully updated."
}

Linki


Kody QR

Wymie wszystkie kody QR
GET https://wklej.to/api/qr?limit=2&page=1

Aby uzyskać kody QR poprzez API, możesz osignąć tego punktu końcowego. Moesz również filtrować dane (Zobacz tabelę po więcej informacji).

ParametrDescription
limit (optional) Per page data result
page (optional) Current page request
curl --location --request GET 'https://wklej.to/api/qr?limit=2&page=1' \
--header 'Authorization: Bearer YOURAPIKEY' \
--header 'Content-Type: application/json' \
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => "https://wklej.to/api/qr?limit=2&page=1",
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => "",
  CURLOPT_MAXREDIRS => 2,
  CURLOPT_TIMEOUT => 10,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
    "Authorization: Bearer YOURAPIKEY",
    "Content-Type: application/json",
  ),
  
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;
Odpowiedź serwera
{
  "error": "0",
  "data": {
    "result": 2,
    "perpage": 2,
    "currentpage": 1,
    "nextpage": 1,
    "maxpage": 1,
    "qrs": [
      {
        "id": 2,
        "link": "https:\/\/wklej.to\/qr\/a2d5e",
        "scans": 0,
        "title": "Google",
        "date": "2020-11-10 18:01:43"
      },
      {
        "id": 1,
        "link": "https:\/\/wklej.to\/qr\/b9edfe",
        "scans": 5,
        "title": "Google Canada",
        "date": "2020-11-10 18:00:25"
      }
    ]
  }
}
Uzyskaj pojedynczy kod QR
GET https://wklej.to/api/qr/:id

Aby uzyskać szczegółowe informacje o pojedynczym kodzie QR za pośrednictwem interfejsu API, moesz użyć tego punktu końcowego.

curl --location --request GET 'https://wklej.to/api/qr/:id' \
--header 'Authorization: Bearer YOURAPIKEY' \
--header 'Content-Type: application/json' \
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => "https://wklej.to/api/qr/:id",
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => "",
  CURLOPT_MAXREDIRS => 2,
  CURLOPT_TIMEOUT => 10,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
    "Authorization: Bearer YOURAPIKEY",
    "Content-Type: application/json",
  ),
  
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;
Odpowiedź serwera
{
  "error": 0,
  "details": {
    "id": 1,
    "link": "https:\/\/wklej.to\/qr\/b9edfe",
    "scans": 5,
    "title": "Google Canada",
    "date": "2020-11-10 18:00:25"
  },
  "data": {
    "clicks": 1,
    "uniqueClicks": 1,
    "topCountries": {
      "Unknown": "1"
    },
    "topReferrers": {
      "Direct, email and other": "1"
    },
    "topBrowsers": {
      "Chrome": "1"
    },
    "topOs": {
      "Windows 10": "1"
    },
    "socialCount": {
      "facebook": 0,
      "twitter": 0,
      "instagram": 0
    }
  }
}
Stwórz Kod QR
POST https://wklej.to/api/qr/add

Aby skrócić kod QR, musisz wysłać prawidłowe dane w formacie JSON za pomocą żądania POST. Dane muszą zostać przesłane w postaci nieprzetworzonej treści żądania, jak pokazano poniżej. Poniższy przykad pokazuje wszystkie parametry, które możesz wysłać, ale nie musisz wysyłać wszystkich (wicej informacji w tabeli).

ParametrDescription
type (required) text | vcard | link | email | phone | sms | wifi
data (required) Data to be embedded inside the QR code. The data can be string or array depending on the type
background (optional) Hex color e.g. #ffffff
foreground (optional) Hex color e.g. #000000
logo (optional) Path to the logo either png or jpg
curl --location --request POST 'https://wklej.to/api/qr/add' \
--header 'Authorization: Bearer YOURAPIKEY' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "type": "link",
  "data": "https:\/\/google.com",
  "background": "#ffffff",
  "foreground": "#000000",
  "logo": "https:\/\/site.com\/logo.png"
}'
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => "https://wklej.to/api/qr/add",
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => "",
  CURLOPT_MAXREDIRS => 2,
  CURLOPT_TIMEOUT => 10,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "POST",
  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
    "Authorization: Bearer YOURAPIKEY",
    "Content-Type: application/json",
  ),
  CURLOPT_POSTFIELDS => '{
  "type": "link",
  "data": "https:\/\/google.com",
  "background": "#ffffff",
  "foreground": "#000000",
  "logo": "https:\/\/site.com\/logo.png"
}',
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;
Odpowiedź serwera
{
  "error": 0,
  "id": 3,
  "link": "https:\/\/wklej.to\/qr\/a58f79"
}
Aktualizuj Kod QR
PUT https://wklej.to/api/qr/:id/update

Aby zaktualizować kod QR, musisz przesłać prawidłowe dane w formacie JSON za pomocą żądania PUT. Dane muszą zostać przesłane w postaci nieprzetworzonej treści żądania, jak pokazano poniżej. Poniższy przykład pokazuje wszystkie parametry, które możesz wysłać, ale nie musisz wysyłać wszystkich (więcej informacji w tabeli).

ParametrDescription
data (required) Data to be embedded inside the QR code. The data can be string or array depending on the type
background (optional) Hex color e.g. #ffffff
foreground (optional) Hex color e.g. #000000
logo (optional) Path to the logo either png or jpg
curl --location --request PUT 'https://wklej.to/api/qr/:id/update' \
--header 'Authorization: Bearer YOURAPIKEY' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "type": "link",
  "data": "https:\/\/google.com",
  "background": "#ffffff",
  "foreground": "#000000",
  "logo": "https:\/\/site.com\/logo.png"
}'
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => "https://wklej.to/api/qr/:id/update",
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => "",
  CURLOPT_MAXREDIRS => 2,
  CURLOPT_TIMEOUT => 10,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "PUT",
  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
    "Authorization: Bearer YOURAPIKEY",
    "Content-Type: application/json",
  ),
  CURLOPT_POSTFIELDS => '{
  "type": "link",
  "data": "https:\/\/google.com",
  "background": "#ffffff",
  "foreground": "#000000",
  "logo": "https:\/\/site.com\/logo.png"
}',
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;
Odpowiedź serwera
{
  "error": 0,
  "message": "QR has been updated successfully."
}
Kasowanie Kodu QR
DELETE https://wklej.to/api/qr/:id/delete

Aby usunąć kod QR, należy wysać żądanie DELETE.

curl --location --request DELETE 'https://wklej.to/api/qr/:id/delete' \
--header 'Authorization: Bearer YOURAPIKEY' \
--header 'Content-Type: application/json' \
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => "https://wklej.to/api/qr/:id/delete",
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => "",
  CURLOPT_MAXREDIRS => 2,
  CURLOPT_TIMEOUT => 10,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "DELETE",
  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
    "Authorization: Bearer YOURAPIKEY",
    "Content-Type: application/json",
  ),
  
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;
Odpowiedź serwera
{
  "error": 0,
  "message": "QR Code has been deleted successfully."
}

Plany

Ten punkt końcowy jest dostępny tylko dla użytkowników z uprawnieniami administratora.

Lista dostępnych planów
GET https://wklej.to/api/plans

Pozyskaj liste wszystkich dostpnych planów na platformie

curl --location --request GET 'https://wklej.to/api/plans' \
--header 'Authorization: Bearer YOURAPIKEY' \
--header 'Content-Type: application/json' \
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => "https://wklej.to/api/plans",
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => "",
  CURLOPT_MAXREDIRS => 2,
  CURLOPT_TIMEOUT => 10,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
    "Authorization: Bearer YOURAPIKEY",
    "Content-Type: application/json",
  ),
  
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;
Odpowiedź serwera
{
  "error": 0,
  "data": [
    {
      "id": 2,
      "name": "Business",
      "free": false,
      "prices": {
        "monthly": 9.99,
        "yearly": 99.99,
        "lifetime": 999.99
      },
      "limits": {
        "links": 100,
        "clicks": 100000,
        "retention": 60,
        "custom": {
          "enabled": "0"
        },
        "team": {
          "enabled": "0",
          "count": "0"
        },
        "splash": {
          "enabled": "1",
          "count": "5"
        },
        "overlay": {
          "enabled": "1",
          "count": "10"
        },
        "pixels": {
          "enabled": "1",
          "count": "10"
        },
        "domain": {
          "enabled": "1",
          "count": "1"
        },
        "multiple": {
          "enabled": "0"
        },
        "alias": {
          "enabled": "1"
        },
        "device": {
          "enabled": "0"
        },
        "geo": {
          "enabled": "0"
        },
        "bundle": {
          "enabled": "0"
        },
        "parameters": {
          "enabled": "0"
        },
        "export": {
          "enabled": "0"
        },
        "api": {
          "enabled": "0"
        }
      }
    },
    {
      "id": 1,
      "name": "Starter",
      "free": true,
      "prices": null,
      "limits": {
        "links": 10,
        "clicks": 1000,
        "retention": 7,
        "custom": {
          "enabled": "0"
        },
        "team": {
          "enabled": "0",
          "count": "0"
        },
        "splash": {
          "enabled": "0",
          "count": "0"
        },
        "overlay": {
          "enabled": "0",
          "count": "10"
        },
        "pixels": {
          "enabled": "0",
          "count": "10"
        },
        "domain": {
          "enabled": "0",
          "count": "0"
        },
        "multiple": {
          "enabled": "0"
        },
        "alias": {
          "enabled": "0"
        },
        "device": {
          "enabled": "0"
        },
        "geo": {
          "enabled": "0"
        },
        "bundle": {
          "enabled": "0"
        },
        "parameters": {
          "enabled": "0"
        },
        "export": {
          "enabled": "0"
        },
        "api": {
          "enabled": "0"
        }
      }
    }
  ]
}
Zapisanie uytkownika do planu
PUT https://wklej.to/api/plan/:planid/user/:userid

To subscribe a user to plan, send a PUT request to this endpoint with the plan id and user id. The type of subscription and the expiration date will need to be specified. If the expiration date is not specified, the date will be adjusted according to the type.

ParametrDescription
type monthly | yearly | lifetime
expiration (optional) Expiration date of the plan e.g. 2021-12-28 10:01:18
curl --location --request PUT 'https://wklej.to/api/plan/:planid/user/:userid' \
--header 'Authorization: Bearer YOURAPIKEY' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "type": "monthly",
  "expiration": "2021-12-28 10:01:18"
}'
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => "https://wklej.to/api/plan/:planid/user/:userid",
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => "",
  CURLOPT_MAXREDIRS => 2,
  CURLOPT_TIMEOUT => 10,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "PUT",
  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
    "Authorization: Bearer YOURAPIKEY",
    "Content-Type: application/json",
  ),
  CURLOPT_POSTFIELDS => '{
  "type": "monthly",
  "expiration": "2021-12-28 10:01:18"
}',
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;
Odpowiedź serwera
{
  "error": 0,
  "message": "User has been subscribed to this plan."
}

Użytkownicy

Ten punkt końcowy jest dostępny tylko dla użytkowników z uprawnieniami administratora.

Lista wszystkich użytkowników
GET https://wklej.to/api/users?filter=free

Uzyskaj listę wszystkich użytkowników platformy. Dane można filtrować, wysyając parametr filtra w adresie URL.

ParametrDescription
filter admin | free | pro
curl --location --request GET 'https://wklej.to/api/users?filter=free' \
--header 'Authorization: Bearer YOURAPIKEY' \
--header 'Content-Type: application/json' \
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => "https://wklej.to/api/users?filter=free",
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => "",
  CURLOPT_MAXREDIRS => 2,
  CURLOPT_TIMEOUT => 10,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
    "Authorization: Bearer YOURAPIKEY",
    "Content-Type: application/json",
  ),
  
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;
Odpowiedź serwera
{
  "error": 0,
  "data": [
    {
      "id": 2,
      "email": "[email protected]",
      "username": "sample2user",
      "avatar": "https:\\\/\\\/domain.com\/content\/avatar2.png",
      "status": "free",
      "planid": 1,
      "expires": null,
      "registered": "2020-11-10 18:01:43"
    },
    {
      "id": 1,
      "email": "[email protected]",
      "username": "sampleuser",
      "avatar": "https:\\\/\\\/domain.com\/content\/avatar.png",
      "status": "pro",
      "planid": 2,
      "expires": "2022-11-15 15:00:00",
      "registered": "2020-11-10 18:01:43"
    }
  ]
}
Utwórz użytkownika
POST https://wklej.to/api/user/add

Aby utworzyć uytkownika, użyj tego punktu końcowego i wyślij następujące informacje jako JSON.

ParametrDescription
username (required) User's username. Needs to be valid.
email (required) User's email. Needs to be valid.
password (required) User's password. Minimum 5 characters.
planid (optional) Premium plan. This can be found in the admin panel.
expiration (optional) Membership expiration example 2020-12-26 12:00:00
curl --location --request POST 'https://wklej.to/api/user/add' \
--header 'Authorization: Bearer YOURAPIKEY' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "username": "user",
  "password": "1234567891011",
  "email": "[email protected]",
  "planid": 1,
  "expiration": "2020-11-20 11:00:00"
}'
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => "https://wklej.to/api/user/add",
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => "",
  CURLOPT_MAXREDIRS => 2,
  CURLOPT_TIMEOUT => 10,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "POST",
  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
    "Authorization: Bearer YOURAPIKEY",
    "Content-Type: application/json",
  ),
  CURLOPT_POSTFIELDS => '{
  "username": "user",
  "password": "1234567891011",
  "email": "[email protected]",
  "planid": 1,
  "expiration": "2020-11-20 11:00:00"
}',
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;
Odpowiedź serwera
{
  "error": 0,
  "message": "User has been registered.",
  "data": {
    "id": 3,
    "email": "[email protected]",
    "username": "user"
  }
}
Usun użytkownika
DELETE https://wklej.to/api/user/:id/delete

Aby usuną użytkownika, użyj tego punktu końcowego.

curl --location --request DELETE 'https://wklej.to/api/user/:id/delete' \
--header 'Authorization: Bearer YOURAPIKEY' \
--header 'Content-Type: application/json' \
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => "https://wklej.to/api/user/:id/delete",
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => "",
  CURLOPT_MAXREDIRS => 2,
  CURLOPT_TIMEOUT => 10,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "DELETE",
  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
    "Authorization: Bearer YOURAPIKEY",
    "Content-Type: application/json",
  ),
  
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;
Odpowiedź serwera
{
  "error": 0,
  "message": "User has been deleted."
}